ANJA MYSTERY'S OPEN PARANORMAALBOEK
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Copyright 2005 Stealth Design Belgium. All Rights Reserved.
Uitleg van Rider Waite Tarotkaarten

DE DWAAS

De Dwaas toont het kind in ons en staat voor ontvankelijkheid en een
levenslustige zorgeloosheid. Wanneer De Dwaas zich voordoet betreden
we vaak zonder kennis vooraf een nieuw levensterrein. Deze kaart wijst
op verfrissende ervaringen die meestal chaotische trekjes hebben, maar
die -zelfs als we onderuit gaan- geen wezenlijk gevaar inhouden. Ten
aanzien van ons werk betreden we nieuwe terreinen met de bereidheid om
ons zonder voorbehoud vertrouwd te maken met nieuwe opgaven. Met
betrekking tot gebeurtenissen kan De Dwaas wijzen op idiote
gebeurtenissen of onverantwoordelijk gedrag. Op het niveau van
bewustzijn staat deze kaart voor het wonderlijke en het
verbazingwekkende. Op het terrein van persoonlijke relaties zien we
vooral zijn levenslustige, vrolijke kant. Ook hier kan hij op
onverantwoordelijkheid wijzen, maar meestal is het toch een verwijzing
naar een vreugdevol, ongecompliceerd samenzijn.

DE MAGIER

De Magiėr betekent zelfbewustzijn en slimme handigheid. Deze kaart is
het symbool van problemen die overwonnen worden en uitdagingen die tot
een succesvol einde zullen worden gebracht. Het bijzondere vermogen
van De Magiėr tot het beļnvloeden van de werkelijkheid, berust op de
grote harmonie tussen onze geest en onze intuļtie, tussen het bewuste
en het onbewuste. Op het vlak van werk toont De Magiėr dat we
initiatief kunnen nemen. We zouden financieel succes kunnen hebben,
een stapje hoger op de ladder kunnen komen of iets moeilijks kunnen
volbrengen. Daarnaast geeft de Magiėr aan dat we een beter totaalbeeld
krijgen. In persoonlijke relaties wijst deze kaart op een periode van
grote aantrekkingskracht. De Magiėr geeft uitdrukking aan het besef
van eenheid en de kracht die in deze relatie te vinden is.

DE HOGE PRIESTERES

De Hogepriesteres staat voor onze onbewuste krachten, onze intuļtie en ons 
vertrouwen in het leven. Deze kaart symboliseert de verborgen waarheid die zich
aan onze bewuste geest onttrekt. Op het terrein van werk geeft De Hogepriesteres
aan dat het met het thema van deze kaart te maken heeft, zoals dat bijvoorbeeld
het geval is op esoterisch of therapeutisch gebied, of ze toont ons de houding
die we ten opzichte van ons werk zouden moeten innemen: geduldig en met een
ontvankelijke geest, ons laten leiden door onze innerlijke stem. Met betrekking
tot ons bewustzijn symboliseert zij een periode van onbewuste beelden en
creatieve dromen. In onze persoonlijke relaties staat De Hogepriesteres voor
begrip en  genegenheid, voor intimiteit en zielsverwantschap. En ook voor de
zekerheid dat een onzichtbare band ons met onze partner verbindt. Zij is samen
met De Hiėrofant en De Ster een van de drie beschermende kaarten van de Tarot. 

DE KEIZERIN

De Keizerin symboliseert de natuurlijke kracht die steeds weer nieuw
leven schept. Zij staat voor groei en vruchtbaarheid op lichamelijk
niveau, voor artistieke creativiteit op geestelijk niveau en op het
niveau van ons verstand voor een veelheid aan ideeėn en
vindingrijkheid. Op het vlak van bewustzijn betekent deze kaart
vergroting van inzicht. In ons werk kan deze kaart ook aangeven dat we
ons op veranderingen in moeten stellen, dat er sprake is van iets heel
nieuws. De Keizerin kan ook het begin aangeven van een nieuwe functie.
Maar ook al kan de geboorte soms voor pijnscheuten zorgen, de door De
Keizerin aangekondigde verandering is meestal een verbetering. Met
betrekking tot relaties duidt deze kaart op groei en wijst naar
overwegend vreugdevolle ontwikkelingen. Verder kan zij een fase van
moederlijke liefde representeren of op het begin duiden van een nieuwe
relatie.

DE KEIZER

De keizer staat voor ons realisme en ons verlangen naar stabiliteit en
zekerheid. Deze kaart toont onze zin voor orde en nuchterheid, voor
discipline en verantwoordelijkheid, en de capaciteit onze energie te
richten. De keizer brengt structuur in ons leven. Op het vlak van werk
staat De Keizer voor heldere concepten, standvastigheid en
vastbeslotenheid. Het is hard werken waarbij het welslagen van onze
plannen helemaal van onze eigen discipline afhangt. De dingen zullen
ons niet komen aanwaaien. Met betrekking tot ons bewustzijn toont deze
kaart dat vage plannen nu vorm beginnen te krijgen en verwerkelijkt
kunnen worden. In onze persoonlijke relaties duidt De Keizer op een
periode waarin relaties betrouwbaar en bestendig zijn, of waarin alle
illusies verdwijnen. Ook wijst De Keizer op het gevaar van het uit
zijn op een zo groot mogelijke zekerheid op relationeel vlak waardoor
de verbintenis te beperkend kan worden.

DE HOGEPRIESTER OF HIEROFANT

De Hogepriester of Hiėrofant staat voor een diep gevoel van geloof en
vertrouwen en vertegenwoordigt samen met De Hogepriesteres en De Ster
een van de drie beschermende kaarten van de Tarot die het verloop van
een gebeurtenis gunstige vooruitzichten geeft. Op het vlak van arbeid
laat deze kaart ons zien dat we ons met fundamentele zaken
bezighouden. De Hiėrofant staat voor het zoeken naar diepere inhouden
en een waarachtige roeping. Op het vlak van ons bewustzijn houden we
ons bezig met vragen over zin en waarden en voor religieuze
ervaringen. In onze persoonlijke relaties wijst De Hiėrofant erop dat
we ons in een fase bevinden waarin het vertrouwen en de genegenheid
voor elkaar groeiende is. Op het niveau van gebeurtenissen
symboliseert deze kaart onze wens om te trouwen of samen verder door
het leven te gaan.

DE GELIEFDEN

De Geliefden verwijst aan de ene kant naar een grote liefdeservaring,
en houdt ons aan de andere kant voor dat zo'n stap met een
noodzakelijke beslissing samen dient te gaan.  Ze kan ook voor een
beslissing staan die niets met de liefde heeft te maken, en in dat
geval betekent De Geliefden dat we deze beslissing met heel ons hart
zullen moeten nemen zonder achterdeurtjes open te houden. In ons werk
zullen we tot een duidelijke keuze moeten komen en ons innerlijk
voorbehoud laten varen. Op het niveau van bewustzijn geeft De
Geliefden aan dat we ons van onze mogelijkheden bewust worden wanneer
we ons bewust beperken en achter een gedane keuze blijven staan.
Alleen wanneer we zonder compromissen een beslissing nemen en ons
eraan houden, vinden we de weg naar een gelukkig stemmende ervaring.
Ten aanzien van persoonlijke relaties staat deze kaart voor een grote
liefde die ons diep raakt.

DE ZEGEWAGEN

De Zegewagen staat voor een flinke sprong voorwaarts. Hij geeft aan
dat we ons uit onze vertrouwde omgeving losmaken en een eigen weg
inslaan. Dit is de enige tarotkaart waarbij het vertrek vol vreugde
plaatsvindt, het gaat hier dan ook om een goede stap vooruit. Toch
moeten we oppassen onze krachten niet te overschatten. In ons werk
duidt deze kaart op het streven naar succes en op het vlak van
bewustzijn staat De Zegewagen voor een nieuw, maar toch al sterk
zelfbewustzijn, en voor het opbouwen van een eigen wereldbeeld en een
doortastende manier van problemen aanpakken. Vaak gaat het er hierom
om de kloof tussen denken en voelen te overwinnen. In persoonlijke
relaties kan de kaart op het begin van een nieuwe relatie wijzen, of
dat er door een bestaande relatie een fris windje waait.

DE KRACHT

Net als bij De Magiėr berust het geheim van De Kracht op een diepe
innerlijke harmonie. Bij deze kaart horen begrippen als moed,
levensdrang en passie. De Kracht maakt duidelijk dat het niet de
bedoeling kan zijn onze instincten en diepste verlangens achter een
net masker te verbergen, maar dat we ze moeten verwelkomen en op een
goede manier leren gebruiken. In ons werk kunnen we ons met hartstocht
aan onze taken wijden, dit is een fase van scheppingskracht en grote
motivatie. Op het niveau van bewustzijn geeft de kaart een ingrijpende
transformatie aan, ons beschaafd bewustzijn en onze dierlijke
instincten vinden elkaar. In onze persoonlijke relaties komt vooral
het hartstochtelijk aspect van deze kaart naar voren. Ze symboliseert
dan ook relaties die erg levendig zijn en vaak ook dramatische
voorvallen kennen, maar die slechts zelden echt destructief uitpakken.

DE KLUIZENAAR OF HEREMIET

De Kluizenaar of de Heremiet is de kaart van de teruggetrokkenheid.
Deze kaart symboliseert een introverte levensfase waarin we tot
onszelf moeten komen. De Kluizenaar staat voor betekenisvolle
ervaringen, voor diepe beleving en inzicht. Met betrekking tot werk
staat deze kaart voor zelfbezinning waarin we duidelijk moeten krijgen
wat we werkelijk willen bereiken. Ook kan De Kluizenaar staan voor
onze werkhouding en toont hij ons dat ernst, kalmte, bedachtzaamheid
en alleen-zijn tot een grotere innerlijke tevredenheid zullen leiden.
Op het niveau van bewustzijn trekken we ons terug om tot ons ware zelf
te komen. Zo'n periode kan gepaard gaan met vasten, meditatie of
spirituele oefeningen. In persoonlijke relaties bezit deze kaart enige
ambivalentie omdat ze ook voor vereenzaming binnen een verbintenis kan
staan. Maar de belangrijkste betekenis zit hier toch ook  in de
zekerheid over wat werkelijk belangrijk voor ons

HET RAD VAN FORTUIN

Het Rad van Fortuin representeert vaak gebeurtenissen waarop we
nauwelijks invloed hebben. Het weer, het verkeer of een andere
overmacht doorkruist ons plan waardoor het niet door zal gaan. In ons
werk wijst deze kaart ook vaak op machteloosheid en routinematige
eentonigheid. Het rad duidt daarom op veranderingen die momenteel nog
in de toekomst liggen. Op het vlak van bewustzijn betekent dit dat we
begrip voor noodzakelijkheden zullen moeten ontwikkelen en moeten
leren aanvaarden niet alles zelf in de hand te hebben. Het Rad stelt
ons voor ervaringen die we de baas moeten worden zodat we er innerlijk
door zullen sterken. In persoonlijke relaties voelen we ons vaak niet
prettig met de bestaande gebeurtenissen, ofwel omdat er geen partner
is, of omdat de relatie onbevredigend verloopt. Ook hier gaat het erom
in te zien wat we erdoor kunnen leren.

DE GERECHTIGHEID

De Gerechtigheid staat voor het objectieve inzicht en een bewust en
overdacht gevormd oordeel. Het dagelijkse leven ervaren we momenteel
als een spiegel, gedragen we ons eerlijk en oprecht, dan wordt ons
handelen overeenkomstig gehonoreerd, maar waar we met twijfelachtige
middelen proberen iets te bereiken lijden we schipbreuk. Deze kaart
drukt een grote mate van zelf verantwoordelijk zijn uit, voor alles
wat we ervaren dragen we onze eigen verantwoordelijkheid. Deze kaart
staat ook voor eerlijk zaken doen met de daarbij passende beloning. Op
het niveau van bewustzijn symboliseert De Gerechtigheid een fase van
nuchterheid en verzakelijking waarbij niet ons gevoel de doorslag
geeft, maar ons logisch verstand. Op het vlak van persoonlijke
relaties hoeft deze kaart niet persé gelatenheid aan te geven, maar
kan ook duiden op vastgelopen betrekkingen. Het hoofdthema van deze
kaart is: Zo men doet, zo men ontmoet.

DE GEHANGENE

De Gehangene geeft aan dat we vastgelopen zijn. De passiviteit waartoe
we nu veroordeeld zijn lijkt op de herstelperiode van een ziekte. In
verband met werk wijst deze kaart op stagnatie en uitstel. Het gaat
vooral om kleine, hinderlijke en vertragende gebeurtenissen.
Hardnekkigheid of forceren levert hier niets op. Pas wanneer we in
staat zijn anders te gaan denken en de dingen opnieuw te bekijken,
zullen de problemen verdwijnen. Op het niveau van bewustzijn duidt De
Gehangene op een persoonlijke crisis, we hebben ons ergens op blind
gestaard. Wanneer we wel inzien dat we vastzitten, maar niet zien wat
we verkeerd hebben gedaan, vinden we baat bij een geduldig naar binnen
schouwen en als we maar lang genoeg met het probleem bezig zijn dient
zich onvermijdelijk het inzicht aan. Persoonlijke relaties worden als
teneerdrukkend ervaren, of er is geen relatie en inspanningen op dit
vlak worden vooralsnog niet beloond.

DE DOOD

De Dood betekent afscheid, het loslaten van iets. Dit kan een
bevrijdend einde zijn, maar kan ook met pijnlijke ervaringen gepaard
gaan. Ten onrechte behoort De Dood tot een van de meest gevreesde
kaarten. Krishnamurti zei: "We hebben leven van sterven gescheiden en
de interval tussen beide is vrees. Men kan niet leven zonder te
sterven." Deze kaart dringt erop aan dat we afscheid van iets moeten
nemen en ons innerlijk leeg moeten maken voor het nieuwe dat op ons
wacht. Op het niveau van bewustzijn duidt De Dood op het einde van een
ontwikkelingsproces zodat we nu onze oude levensbeschouwing prijs
zullen moeten geven. Het gaat hierbij om instellingen en overtuigingen
die niet wezenlijk van onszelf zijn maar ooit zonder nadenken zijn
overgenomen. Op het vlak van persoonlijke relaties duidt deze kaart
eveneens op een afscheid, we zouden moeten proberen onze metgezel te
danken voor de gezamenlijk doorgebrachte tijd.

DE GEMATIGHEID

Harmonie, evenwicht en zielerust zijn typerend voor deze kaart. De
Gematigdheid toont gevoelde vreugde wanneer we gezond zijn en in
innerlijk evenwicht. De kaart symboliseert 'de juiste maat'. Indien
van toepassing vertegenwoordigt deze kaart ook genezing en beter
worden. Ten aanzien van ons werk betekent Gematigdheid dat we met een
zekere gelatenheid onze taken uitvoeren in een werktempo waarbij we
ons prettig voelen zonder erg veel of erg weinig te presteren. In
verband met bewustzijn vertegenwoordigt deze kaart een overeenstemming
tussen lichaam, ziel en geest. We komen met onszelf in het reine en
laten kwellende zelftwijfel achter ons. In persoonlijke relaties wijst
Gematigdheid op een periode van tevreden harmonie en een vriendelijke,
open omgang met elkaar. Geen opdringerige activiteiten maar een
innerlijk beleefde intimiteit.

DE DUIVEL

De Duivel is de kaart waar we het minste grip op hebben, aangezien
zijn gezicht voor iedereen weer anders is. Het gemeenschappelijke zit
in gevoelens van afhankelijkheid, hulpeloosheid en machteloosheid, en
het steeds opnieuw weer stranden van onze goede voornemens. Als
verleider manifesteert De Duivel zich aan ons in een verlokkende vorm,
en deze kaart wijst erop dat we met vuur spelen en verduveld goed
moeten oppassen dat we onze vingers niet branden. Op een diep niveau
toont deze kaart ons onze donkere schaduwzijde. In ons werk kan de
verleiding komen door 'het grote geld' waarbij we van de
goedgelovigheid van onze zakenpartner profiteren, maar het kan ook
zijn dat we werk moeten doen wat tegen onze principes indruist, en
waarbij we bang zijn om te weigeren uit angst ons werk te verliezen.
In persoonlijke relaties is deze kaart eveneens een waarschuwing dat
de waan van korte duur kan zijn.

DE TOREN

De Toren geeft aan dat we ons ergens zeker van waanden maar dat de
muren van ons bouwwerk plotseling gaan wankelen. Het kan om onze
overtuigingen gaan, maar ook om onze zekerheden op gebied van werk, of
-niet in de laatste plaats- te maken hebben met onze persoonlijke
relaties en vriendschappen. In alle gevallen toont De Toren ons dat
deze zaken ons zekerheid hebben gegeven maar dat we ze nu ontgroeid
zijn. Vaak zijn het verassende voorvallen of gedachteflitsen die het
oude uiteen laten vallen. In eerste instantie kunnen we dat als
vreselijk ervaren, maar als we de eerste schok te boven zijn merken we
opgelucht van oude ballast bevrijd te zijn. Op het vlak van werk kan
deze kaart duiden op ontslag of op het ineenstorten van een
onderneming. In relaties kan De Toren ook duiden op het vallen van de
muur die we angstvallig om ons heen hadden gebouwd zodat we plotseling
tot in het diepst van onze ziel worden geraakt.

DE STER

De Ster is de kaart van hoop en wijsheid en inzicht in grotere
samenhangen. Ze symboliseert plannen die tot ver in de toekomst
reiken, maar die we pas achteraf in volle betekenis kunnen waarnemen.
Zoals bij zaaien gaat er enige tijd overheen voordat we de vruchtbare
resultaten kunnen oogsten. In de traditionele duiding werd De Ster
samen met de Hogepriesteres en De Hiėrofant gerekend tot de drie
beschermende kaarten die een gelukkig welslagen aankondigen. Voor ons
werk betekent deze kaart het begin van een zinvolle bezigheid, en in
de sfeer van ons bewustzijn geeft De Ster aan dat we onze toekomst
plannen. In onze persoonlijke relaties representeert De Ster
veelbelovende ontmoetingen die toekomst hebben en opwindend kunnen
zijn. Door deze kaart gekenmerkte relaties staan onder een gelukkig
gesternte.

DE MAAN

De Maan brengt ons naar de wereld van onze dromen en verlangens en
staat vaak voor angst en onzekerheid en voor bange voorgevoelens. In
ons werk kunnen we bang zijn het te verliezen, of bepaalde opgaven
niet tot een goed einde te kunnen brengen. Er speelt bijna altijd een
sterk irrationeel aspect mee, ook als we onszelf toespreken dat er
geen reden is om bang te zijn, blijft de angst en onzekerheid vaag en
ongrijpbaar aanwezig. Het lukt niet om onze plankenkoorts en
beklemmende gevoelens helemaal te onderdrukken. Deze gevoelens kunnen
we ook niet overwinnen door een bepaalde situatie te mijden, onze
angst zou gelijk een nieuw symptoom vinden en zich daarop richten.
Alleen de weg dóór de angst heen leidt tot genezing. Met betrekking
tot persoonlijke relaties toont deze kaart vooral haar dromerige,
romantische kant, maar kan ook wijzen op jaloezie, kwetsbaarheid en de
angst om in de steek gelaten te worden.

DE ZON

De Zon wijst op een grote levensvreugde, op warmte en optimisme. Ze is
een symbool van het gevoel herboren te zijn. Ze representeert de
zonnige kant van het leven. Op een dieper niveau spoort ze ons aan de
duisternis in onszelf te overwinnen. In ons werk kunnen we ons met
succes en creativiteit aan onze taken wijden, maar vooral op het vlak
van bewustzijn heeft deze kaart de grootste betekenis, ze wijst op het
ontwaken en opbloeien van onze zonnige aard, ons wezenlijke zelf.
Hierbij horen zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfinzicht en
zelfstandigheid en de uiteindelijke volwassen onzelfzuchtigheid. Met
betrekking tot persoonlijke relaties staat De Zon voor zonnige tijden
en een hartelijk, vreugdevol genieten. Elkaar begrijpen in en vanuit
het diepst van je hart ja zeggen tegen deze verbintenis. Als
gebeurtenis kan De Zon ook op een vakantie duiden.

HET OORDEEL

Het Oordeel wordt vaak met straf en daardoor met angst geassocieerd,
maar de hier weergegeven kaart symboliseert de verlossing en
bevrijding van datgene wat ons eerder gevangen hield. Daardoor heeft
deze kaart een bijzonder gunstige betekenis en staat voor de
beslissende stap naar zelfverwerkelijking. Op een meer alledaags
niveau betekent deze kaart bevrijding van zorgen en noden, van
remmingen en onzekerheden. Ten aanzien van werk wijst Het Oordeel op
een beslissende fase en komt vaak te voorschijn met betrekking tot
ontslag of andere veranderende werkomstandigheden die we diep in ons
hart als bevrijdend ervaren. Op het niveau van gebeurtenissen wijst
deze kaart op een succesvol afsluiten van bepaalde zaken. In
persoonlijke relaties symboliseert Het Oordeel onze 'schat', die wij
kunnen vinden in een relatie die van diepgaande betekenis voor ons is.

DE WERELD

Deze kaart vertegenwoordigt voldoening, het eindpunt van de reis, de
voltooiing van een cyclus. We zijn gearriveerd en hebben ons doel
bereikt. Een hervonden eenheid en de ervaring van harmonie en een
blijde afloop. De Wereld is nauw gerelateerd aan het Rad, de cyclische
voortgang der tijd en onze menselijke ervaring. Op het niveau van
innerlijke ervaring is dit een kaart van zelfkennis, van vreugdevolle
wijsheid en het geeft aan dat we een beslissende stap hebben gezet op
weg naar authenciteit en volledigheid. Op het terrein van
gebeurtenissen staat De Wereld voor gelukkige tijden, waarin we van
ons bestaan kunnen genieten. Deze kaart kan ook betekenen dat we
internationaal contact hebben of (gaan) reizen. Ten aanzien van
persoonlijke relaties symboliseert De Wereld dat we ons in onze
relatie thuis voelen, of zij  kondigt de komst van een nieuwe partner
aan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
Ga naar bekers van Rider Waite

Ga naar staven van Rider Waite

Ga naar pentagrammen van Rider Waite

Ga naar zwaarden van Rider Waite
Ga naar bekers van Rider Waite

Ga naar staven van Rider Waite

Ga naar pentagrammen van Rider Waite

Ga naar zwaarden van Rider Waite
Kleine Arcana
DE DWAAS
DE MAGIER
DE HOGE PRIESTERES
DE KEIZERIN
DE KEIZER
DE HOGEPRIESTER OF HIEROFANT
DE GELIEFDEN
DE ZEGEWAGEN
DE KRACHT
DE KLUIZENAAR OF HEREMIET
HET RAD VAN FORTUIN
DE GERECHTIGHEID
DE GEHANGENE
DE DOOD
DE GEMATIGHEID
DE DUIVEL
DE TOREN
DE STER
DE MAAN
DE ZON
HET OORDEEL
DE WERELD

Grote Arcana
 
Kleine Arcana
Tarot Index
Wat is tarot ?
Aleister Crowley Tarot
Rider Waite Tarot
Lenorman Tarot
Shakespeare Tarot
Verschillende legingen van de kaarten
De speelkaarten door de eeuwen heen
Uitleg van Rider Waite Tarot