Copyright 2005©       www.anja-mystery.be 
   
Het is verboden de informatie op deze website ergens anders te tonen zonder schriftelijke toestemming van de webmaster.
All images and music (except personal pictures) used on this website were found on the internet or scanned or made by the makers. As far as we know they're all copyright free. If you think you have copyright over any of these items, don't sue us, but let us know so we can work it out together.
De inhoud heeft een informatief karakter. Er is getracht eenduidige en heldere informatie te geven. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Alle informatie op deze website wordt vertrekt onder voorbehoud van alle rechten. De informatie op deze website kan regelmatig en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Vorm- en inhoudsfouten worden voorbehouden.
Ondanks alle aan de samenstelling van www.anja-mystery.be bestede zorg, kan noch de redactie, noch de webmaster (de uitgever) aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in www.anja-mystery.be voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van www.anja-mystery.be Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de www.anja-mystery.be!
www.anja-mystery.be wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De webmaster van www.anja-mystery.be streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie, producten en diensten op www.anja-mystery.be
Op deze website kunnen namen voorkomen van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen in de tekst zijn niet voorzien van een handelssymbool maar dienen slechts ter aanduiding. Hierbij wordt op geen enkele manier getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder. Wij zijn nergens voor aansprakelijk. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de uitvoerder. Het is verboden de informatie op deze website ergens anders te tonen zonder toestemming van de webmaster.
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.
All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective owners.
Copyright © 2005
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.
Alle handelsmerken en copyrights op deze pagina zijn in handen van de oorspronkelijke eigenaren.
Ondanks dat deze website met de grootste zorg is samengesteld, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
Alle rechten van de producenten en van de eigenaar van de opgenomen werken voorbehouden. Behoudens toestemming zijn kopiŽren, verhuur, uitlenen en openbare uitvoering en/of uitzending verboden.
Alle foto's en teksten op deze site zijn copyright protected Copyright 2005©
Deze website is bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden, het is niet de bedoeling dat je misbruik gaat maken van de informatie die hier te vinden is. Alles wat je doet is op eigen risico, je kunt www.anja-mystery.be dus niks verwijten, je bent nu eenmaal zelf verantwoordelijk voor je eigen daden. Met deze website wil ik je niet aansporen om mee te doen aan bepaalde activiteiten, mijn bedoeling is om informatie te geven. Je kunt www.anja-mystery.be dus NOOIT de schuld geven ergens van, mocht je in de problemen komen door gebruik te maken van deze informatie!!!
Wij hechten groot belang aan de relatie met onze site bezoekers. Als u geen nieuws en informatie toegestuurd wilt krijgen over evenementen, producten en speciale acties, kunt u een e-mail sturen naar info@anja-mystery.be

Webmaster Stealth
Copyright 2005©